Wolf Vostell, Neun Nein-Dé-coll/agen, Happening, 1963